การฝึกอบรมสมองแบบตัวต่อตัว

การฝึกอบรมสมองแบบตัวต่อตัว

One-On-One Training

Brain Training 1 : 1

การฝึกสมองแบบตัวต่อตัว ผู้เรียนจะได้ทำกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะด้านต่างๆในการคิด เพื่อกระตุ้นการพัฒนาประสิทธิภาพสมอง โดยกิจกรรมต่างๆจะคล้ายกับการเล่นเกมส์มากกว่าการเรียน ทำให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานระหว่างการฝึก  ซึ่งผลจากการฝึกโปรแกรมทั้งสองอย่างควบคู่กัน จะทำให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมในทุกช่วงวัยสามารถที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆ ดังนี้

  1. เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้สูงขึ้น
  2. สามารถที่จะเรียนรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นและดีขึ้น
  3. มีผลการเรียนที่ดีขึ้น
  4. ใช้เวลาในการทำการบ้านน้อยลง
  5. เสริมสร้างความสามารถของสมองในด้านการคิด (Cognitive Thinking), การอ่าน (Reading), การเรียนรู้ (Learning), การใช้เหตุผล (Reasoning), ส่งเสริมด้านความจำและการใช้สมาธิ (Memory&Concentration)