ทักษะการเรียนรู้

Learning Skill

ความจำระยะยาว

ความจำระยะยาว

ความจำระยะยาว (Long-Term Memory) เป็นหน่วยความจำที่เปรียบเสมือนคลังข้อมูล สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่จำกัด เป็นระยะเวลานาน ความจำชนิดนี้สามารถแบ่งแยกย่อยได้อีก

ทักษะทางการได้ยิน

ทักษะทางการได้ยิน

ทักษะทางการได้ยิน (Auditory Processing) เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการรับรู้ (Perception), การจัดการ (Management) และทำความเข้าใจข้อมูลเสียง

ตรรกะและเหตุผล

ตรรกะ / เหตุผล

ทักษะด้านตรรกะและเหตุผล (Logic & Reasoning) คือความสามารถในการให้เหตุผล การกำหนดหลักการ และแก้ปัญหาจากข้อมูลที่ไม่เคยเจอหรือไม่คุ้นเคย 

ความจำระยะสั้น

ความจำระยะสั้น

ความจำระยะสั้น (Short-Term Memory หรือ STM) คือหน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูลได้จำกัด ภายในระยะเวลาสั้นๆ ความจำชนิดนี้มักจะถูกรบกวนได้ง่ายและสามารถถูกลืมได้ภายในไม่กี่วินาที

ทักษะด้านการมองเห็น

ทักษะด้านการมองเห็น

Visual Processing หรือทักษะด้านการมองเห็นคือความสามารถในการจดจำและจัดการกับข้อมูลที่เป็นรูปภาพ ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ การวิเคราะห์

การวางแผน

การวางแผน

เป็นทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบความคิด หรือความสามารถในการคิดวางแผนหรือคาดการณ์ล่วงหน้า เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย

ความจำในการทำงาน

ความจำในการทำงาน

ความจำเพื่อใช้ปฎิบัติงาน หรือความจำที่ใช้ในการทำงาน คือทักษะความจำที่เก็บข้อมูลที่ได้เห็นหรือได้ยินในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อนำมาแปลผลและปฏิบัติการต่อ ใช้ประมวลผลกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะซับซ้อน

ความเร็วในการประมวลผล

ความเร็วในการประมวลผล

ความเร็วในการประมวลผลเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของกระบวนการคิด

(Cognitive Thinking) ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการเรียนรู้

การแยกสมาธิ

การแยกสมาธิ

การแยกสมาธิ (Divided Attention) คือความสามารถในการแยกสมาธิเพื่อการรับรู้ จัดการ และตอบสนองกับงานสองสิ่งพร้อมกัน ในเวลาเดียวกัน

การแยกและผสมเสียง

การแยกและผสมเสียง

ความสามารถในการแยกเสียงและผสมเสียง เป็นการวัดระดับความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้างของคำและเสียงที่ได้ยิน โดยทั่วไปแล้วความสามารถด้านนี้จะสัมพันธ์กับทักษะการได้ยิน (Auditory Processing

การจดจำชื่อ

การจดจำชื่อ

Naming คือ ความสามารถในการบอกถึงวัตถุ, บุคคล, สถานที่, แนวคิดหรือความคิดด้วยชื่อเฉพาะของสิ่งนั้น เป็นทักษะที่สำคัญอีกด้านหนึ่งของทักษะของสมอง (Brain Skills)

การประสานงานระหว่างมือกับตา

ทักษะการทำงานร่วมกันระหว่างมือกับตา 

การทำงานร่วมกันระหว่างมือกับตาเป็นความสามารถในการทำงานโดยใช้มือและตาไปพร้อมๆ กัน ตาเป็นตัวรับข้อมูล แล้วส่งข้อมูลไปยังสมองเพื่อประมวลผล

การยืดหยุ่นทางความคิด

การยืดหยุ่นความคิด

Shifting คือ ความสามารถในการยืดหยุ่นทางความคิด (Mind Flexibility) การเปลี่ยนจุดสนใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิด เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทักษะด้านนี้มีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้

กรยับยั้งชั้งใจ

ทักษะการยับยั้งชั่งใจ

Inhibition หรือ Inhibitory คือทักษะด้านการยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง เป็นทักษะพื้นฐานในการควบคุมตนเอง (Self Control) และความต้องการของตนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ความจำระยะสั้นเกี่ยวกับการมองเห็น

ทักษะความจำระยะสั้นเกี่ยวกับการมองเห็น 

ความจำระยะสั้นเกี่ยวกับการมองเห็น (Visual Short-Term Memory) คือความสามารถในการจดจำข้อมูลที่เป็นรูปภาพ เช่น ตัวอักษร รูปร่าง สี ภายในระยะเวลาสั้นๆ

BRAIN AND LIFE CENTER

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

✆    061-391-5559, 02-612-9121✉   contact@brainandlifecenter.com

© 2018 | Brain and Life Center