BRAIN AND LIFE CENTER

“Brain and Life Center” ศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพด้านต่างๆ ทางกระบวนการคิด เช่น ทักษะการเรียนรู้, การอ่าน, ความจำและการใช้สมาธิ เพื่อที่จะทำให้สามารถใช้ศักยภาพของสมองได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะใช้ในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตในประจำวัน โดยได้รับการรับรองจาก BrainRx ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพสมองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา

Brain and Life Center ชั้น 11 อาคารวรรณสรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

phone-call
instagram
line
mail