การฝึกอบรมสมองด้วยคอมพิวเตอร์

Digital Training

Brain Training with Computer Program

การฝึกสมองด้วยคอมพิวเตอร์ ในการฝึกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะทางการคิดด้านต่างๆเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ของสมอง ซึ่งเราจะฝึกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปกับการฝึกสมองแบบตัวต่อตัว ผลจากการฝึกโปรแกรมทั้งสองอย่างควบคู่กัน จะทำให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมในทุกช่วงวัยสามารถที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

Digital Train
  1. เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้สูงขึ้น

  2. สามารถที่จะเรียนรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นและดีขึ้น 

  3. มีผลการเรียนที่ดีขึ้น

  4. ใช้เวลาในการทำการบ้านน้อยลง

  5. เสริมสร้างความสามารถของสมองในด้านการคิด (Cognitive Thinking), การอ่าน (Reading), การเรียนรู้ (Learning), การใช้เหตุผล (Reasoning), ส่งเสริมด้านความจำและการใช้สมาธิ (Memory&Concentration)

BRAIN AND LIFE CENTER

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

✆    061-391-5559, 02-612-9121✉   info@brainandlifecenter.com

© 2018 | Brain and Life Center