การฝึกอบรมสมองด้วยคอมพิวเตอร์

การฝึกอบรมสมองด้วยคอมพิวเตอร์

Digital Training

Brain Training with Computer Program

การฝึกสมองด้วยคอมพิวเตอร์ ในการฝึกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะทางการคิดด้านต่างๆเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ของสมอง ซึ่งเราจะฝึกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปกับการฝึกสมองแบบตัวต่อตัว ผลจากการฝึกโปรแกรมทั้งสองอย่างควบคู่กัน จะทำให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมในทุกช่วงวัยสามารถที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

  1. เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้สูงขึ้น
  2. สามารถที่จะเรียนรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษได้ง่ายและดีขึ้น
  3. มีผลการเรียนที่ดีขึ้น
  4. ใช้เวลาในการทำการบ้านน้อยลง
  5. เสริมสร้างความสามารถของสมองในด้านการคิด (Cognitive Thinking), การอ่าน (Reading), การเรียนรู้ (Learning), การใช้เหตุผล (Reasoning), ส่งเสริมด้านความจำและการใช้สมาธิ (Memory&Concentration)