โปรแกรมฝึกสมองสำหรับผู้ที่มีสมาธิสั้น

 

สมาธิสั้น หรือ Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) เป็นโรคทางสมองประเภทหนึ่งที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับพัฒนาการตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ โดยสามารถพบได้ในหลายรูปแบบ ในเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นมักจะควบคุมพฤติกรรมตนเองไม่ค่อยได้ ไม่มีสมาธิ, อยู่ไม่นิ่ง, ซุกซน สาเหตุนั้นเกิดจากความผิดปกติของสมองส่วนที่ควบคุมทักษะนั้นๆมีปัญหา ซึ่งทำให้การประมวลผลข้อมูลผิดปกติ ส่งผลให้ไม่มีสมาธิ, ควบคุมอารมณ์ไม่ได้, หุนหันพลันแล่น 

ลักษณะและอาการแสดงของผู้ที่เป็นโรคสมาธิสั้น 

โรคสมาธิสั้นพบได้ร้อยละ 6.8% ของประชากร โดยจะพบในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง โดยสามารถแบ่งตามลักษณะและกลุ่มอาการได้ ดังนี้

กลุ่มอาการที่สัมพันธ์กับการใช้สมาธิ

 • มีปัญหาด้านการใช้สมาธิ: เนื่องจากการพัฒนาของระบบประสาทไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และส่งผลต่อกลไกการทำงานของระบบประสาทที่จำเป็นต่อการควบคุมพฤติกรรม

 • พฤติกรรมที่ไม่ได้รับการปรับเปลี่ยน: ไม่สามารถทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้หรือทำงานช้า มีปัญหาในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ วอกแวกและถูกรบกวนได้ง่าย

 • มักทำของหายหรือลืมของบ่อยๆ

 • ไม่ค่อยฟังและทำตามคำสั่ง

กลุ่มอาการที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น

 • ไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองได้: นอกจากนี้ผู้ที่เป็นโรคสมาธิสั้นยังไม่สามารถควบคุมความคิดหรือความรู้สึกของตนเอง มักจะพูดหรือทำด้วยความหุนหันพลันแล่น ไม่ค่อยคิดก่อนที่จะทำสิ่งต่างๆ พฤติกรรมเหล่านี้เกิดจากการที่สมองไม่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้ จึงทำให้มักแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา           

 • ขาดการวางแผนในการทำงาน

 • ประสิทธิภาพด้านการเรียนไม่ดีเท่าที่ควร: เนื่องจากพฤติกรรมต่างๆที่ทำให้ไม่สามารถควบคุมตนเองและทำงานตามขั้นตอนได้ ส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจในการเรียนหรือการทำงาน 

 • มีปัญหาด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือคนรอบข้าง: เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นมักจะไม่ค่อยเอาใจใส่กับสิ่งต่างๆ ทำให้ไม่ค่อยเข้าใจอารมณ์หรือการแสดงออกทางสีหน้า เช่น การยิ้มหรือการขมวดคิ้ว จึงดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสนใจเพื่อนหรือคนรอบข้างรวมถึงพฤติกรรมต่างๆที่ทำให้ผู้อื่นไม่อยากคุยด้วย

 • มักไม่รู้แพ้รู้ชนะในการเล่นเกมส์หรือเล่นกีฬา: มักชอบที่จะเอาชนะและไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ เป็นเพราะสมองไม่สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆได้ดีเท่าที่ควร

กลุ่มอาการที่สัมพันธ์กับการอยู่ไม่นิ่ง

 • มีการเคลื่อนไหวหรือขยับร่างกายตลอดเวลา

 • มักทำพฤติกรรมที่จงใจรบกวนผู้อื่น

 • ไม่มีความอดทนและไม่สามารถทำงานที่ต้องใช้สมาธิหรืออยู่นิ่งๆได้: เนื่องจากการทำงานที่ผิดปกติของสมอง ทำให้ไม่สามารถควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและร่างกายไม่ดีเท่าที่ควร

กลุ่มอาการที่สัมพันธ์กับด้านอารมณ์

 • อารมณ์แปรปรวนง่าย

 • วิตกกังวลและไม่มีความมั่นใจในตนเอง

สาเหตุของโรคสมาธิสั้น 

จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่า เกิดจากความผิดปกติในการทำงานของสมองบริเวณ Prefrontal cortex และการเชื่อมต่อกับ basal ganglia นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ได้แก่

 • พันธุกรรม: จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่ากว่า 70% ของโรคสมาธิสั้น มีสาเหตุมาจากพันธุกรรม ครอบครัวที่มีบุคคลเป็นสมาธิสั้นจะมีโอกาสเป็นมากกว่าครอบครัวที่ไม่มีประวัติถึง 5 เท่า

 • ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม: ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลได้แก่ ประวัติการตั้งครรภ์, การคลอด, การได้รับสารพิษ, คลอดก่อนกำหนด, โรคสมองขาดเลือด (Hypoxic Ischemic Encephalopathy), และน้ำหนักตัวน้อยตอนแรกเกิด

 • ปัจจัยด้านจิตใจ: อาจไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงแต่ก็เป็นส่วนสำคัญต่อพัฒนาการของเด็ก เช่น ครอบครัว, การเรียน, การทำงาน, สภาพแวดล้อมและสังคม ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียด, ความผิดปกติของจิตใจ และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อตัวเด็กทั้งในด้านของอารมณ์และพฤติกรรม

โปรแกรมฝึกสมองจะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดอาการและพฤติกรรมต่างๆ  โดยการฝึกจะช่วยกระตุ้นสมองส่วน Prefrontal cortex ซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมทักษะในการบริหารจัดการ (การใช้สมาธิ, การวางแผน, การควบคุมตนเอง, การจดจำและการลำดับความสำคัญ), ช่วยให้เด็กเรียนรู้และปรับพฤติกรรมที่ไม่ดี, จดจ่อและใช้สมาธิมากขึ้น, ทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

shutterstock_570683881.jpg

โปรแกรมฝึกสมองสำหรับผู้ที่มีสมาธิสั้น

ADHD

BRAIN AND LIFE CENTER

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

✆    061-391-5559, 02-612-9121✉   info@brainandlifecenter.com

© 2018 | Brain and Life Center