ผู้ที่มีปัญหาในการคำนวณ

 

ความหมาย

        Dyscalculia หรือ Math dyslexia คือความบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์และการคิดคำนวณ เกิดจากการพัฒนาที่ผิดปกติของสมองส่วนที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และตัวเลข ผู้ที่มีอาการจะไม่สามารถแปลสัญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขได้และมักมีปัญหาในการคำนวณเช่น การบวก ลบ คูณ หาร เด็กที่มีอาการจะสับสนเกี่ยวกับตัวเลขและสัญลักษณ์ ทำให้ไม่สามารถทำการบ้านหรืองานที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ได้ดีเท่าที่ควร 

อาการ

        เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางคณิตศาสตร์ จะมีพัฒนาการทางด้านการคำนวณที่ช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน ขณะที่เด็กคนอื่นสามารถจะนับเลขในใจได้แล้ว แต่เด็กที่มีภาวะบกพร่องชนิดนี้อาจยังใช้การนับนิ้วอยู่ หรืออาจไม่สามารถแยกได้ว่าตัวเลขจำนวนใดมากกว่าจำนวนใด รวมถึงไม่เข้าใจในกระบวนการทางคณิตศาสตร์รูปแบบอื่น ๆ เช่น 

 • มีความสับสนในการประเมินสิ่งต่าง ๆ เช่น ความสูง ระยะทาง ระยะห่าง 

 • ไม่เข้าใจคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ 

 • เรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐานอย่างการบวก ลบ คูณ หาร ได้ช้า 

 • สับสนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของตัวเลข 1 กับคำพูดที่เกี่ยวกับเลข 1 

 • มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเศษส่วน 

 • มีปัญหาเกี่ยวกับการทำความเข้าใจเรื่องกราฟ แผนภูมิต่าง ๆ 

 • สับสนเกี่ยวกับการนับเงิน การแลกเปลี่ยนเงิน การทอนเงิน 

 • เด็กที่มี ภาวะบกพร่องทางคณิตศาสตร์ จะไม่สามารถจดจำหมายเลขโทรศัพท์ หรือรหัสไปรษณีย์ได้ 

 • มีความสับสน งุนงง ในการอ่านเวลา หรือดูนาฬิกา 

เด็กที่มีภาวะนี้ จะรู้สึกว่าช่วงเวลาที่เรียนคณิตศาสตร์ ทำแบบฝึกหัด หรือกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์นั้นช่างเป็นเวลาที่เหมือนฝันร้าย รู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจ (Hello คุณหมอ, 2563: ออนไลน์) 

 

สาเหตุ

        Dyscalculia มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านตัวเลขและการคำนวณ ทำให้การรับรู้และประมวลผลข้อมูลเป็นไปได้ยาก สัดส่วนของผู้ที่เป็นโรคพบประมาณ 3-6% ในโรงเรียน โดยสามารถพบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง 

        นักวิจัยไม่ทราบว่าอะไรเป็นสาเหตุของ Dyscalculia  แต่พวกเขาเชื่อว่าอาจเนื่องมาจากความแตกต่างของโครงสร้างและวิธีการทำงานของสมอง สาเหตุที่เป็นไปได้ของ Dyscalculia 2 ประการ คือ  

1. ยีนและพันธุกรรม: Dyscalculia มีแนวโน้มที่จะมาจากครอบครัว การวิจัยแสดงให้เห็นว่าพันธุกรรมอาจส่งผลต่อปัญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 

2. การพัฒนาสมอง: การศึกษาจากภาพถ่ายสมองได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างบางอย่างระหว่างผู้ที่มีและไม่มี dyscalculia ความแตกต่างเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของสมองและการทำงานของสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเรียนรู้ (Ansari Daniel, มปป.: ออนไลน์) 

ผลกระทบ

        Dyscalculia เป็นความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เกิดจากความผิดปกติของสมองส่วน intraparietal sulcus การพัฒนาที่ผิดปกตินี้ส่งผลให้ทักษะด้านอื่นๆเสื่อมลงไปด้วย เช่น 

 • การจดจ่อและใช้สมาธิ (Concentration) 

 • การแบ่งแยกสมาธิ (Divided Attention) 

 • ความจำที่ใช้ในการทำงาน (Working Memory) 

 • ความจำระยะสั้น (Short-Term Memory) 

 • การจดจำและนึกชื่อ (Naming) 

 • ทักษะการวางแผน (Planning) 

 • ความเร็วในการประมวลผล (Processing Speed) 

อาการของ Dyscalculia ในแต่ละช่วงวัย มีดังนี้ 

1. เด็กปฐมวัย 

        การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในด้านความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์มีทักษะที่แตกต่างกันหลายด้าน เด็กเล็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อาจมีปัญหาต่อไปนี้:  

 • ในการเรียนรู้ความหมายของตัวเลข (ความหมายเชิงตัวเลข)  

 • ปัญหาเกี่ยวกับงาน เช่น การเรียงสิ่งของตามรูปร่าง, ขนาด หรือสี  

 • การจำแนกกลุ่ม และรูปแบบ  

 • การเปรียบเทียบ และการตัดกันโดยใช้แนวคิด เช่น ขนาดเล็ก / ใหญ่ หรือสูง / สั้น  

 • การเรียนรู้ที่จะนับ จำตัวเลข และจับคู่ตัวเลขด้วยจำนวน อาจเป็นเรื่องยากสำหรับเด็กเหล่านี้ 

2. เด็กวัยเรียน 

        เมื่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ดำเนินต่อไป เด็กวัยเรียนที่มีความบกพร่องในการประมวลผลภาษา อาจมีปัญหาในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานด้านการบวก การลบ การคูณ และการหาร พวกเขาพยายามจดจำ และรักษาข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (เช่นตารางเวลา) และมีปัญหาในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ความยากลำบากอาจเกิดขึ้นเนื่องจากทักษะการมองเห็นแย่ บุคคลอาจเข้าใจข้อเท็จจริงที่จำเป็นทางคณิตศาสตร์ แต่จะมีปัญหาในการถ่ายทอดข้อมูลออกมาเป็นตัวอักษร และมีความยากลำบากในการทำความเข้าใจบทความต่างๆ  

3. วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ 

        วัยรุ่นและผู้ใหญ่จำนวนมากที่มี dyscalculia อาจมีปัญหาในการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูง ความบกพร่องในการประมวลผลภาษาทำให้บุคคลยากที่จะเข้าใจคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ หากไม่มีคำศัพท์ที่เหมาะสม และความเข้าใจที่ชัดเจนของคำศัพท์ จึงทำให้เป็นเรื่องยากที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ การประสบความสำเร็จในขั้นตอนทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงจำเป็นต้องมีบุคคลที่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนหลายขั้นตอนได้ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อาจเป็นเรื่องยากที่จะมองเห็นรูปแบบส่วนต่าง ๆ ของปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือระบุข้อมูลสำคัญที่จำเป็นในการแก้สมการ และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น (National Center for Learning Disabilities (NCLD), 2007: ออนไลน์) 

การรักษา 

        ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ นักจิตวิทยาการศึกษา หรือนักประสาทวิทยาที่เชี่ยวชาญด้าน dyscalculia แนะนำสิ่งต่อไปนี้เพื่อช่วยให้เด็กมีความเข้าใจคณิตศาสตร์ (Bhandari Smitha, 2019: ออนไลน์) 

 • แผนการสอนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ 

 • เกมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

 • ฝึกฝนทักษะคณิตศาสตร์บ่อยกว่านักเรียนคนอื่น ๆ 

4 วิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเด็ก Dyscalculia  

        ครูและผู้ปกครองต้องเข้าใจว่า Dyscalculia มีผลต่อความก้าวหน้าในการเรียนคณิตศาสตร์อย่างไร นั่นคือวิธีการสอนเพื่อและเพิ่มความสามารถให้แก่เด็ก Dyscalculia (dyscalculiasolutions, มปป.: ออนไลน์) :  

 • การสอนแบบใช้ประสาทสัมผัสหลายรูปแบบ โดยใช้วัตถุที่เป็นรูปธรรมจะช่วยให้พวกเขาสร้างแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรม 

 • นักเรียนอาจต้องการคำแนะนำที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจภาษาและสัญลักษณ์ที่ใช้ทางคณิตศาสตร์ 

 • ใช้การสนับสนุนที่เหมาะสม เช่น การ์ดตัวเลข หรือเครื่องคิดเลข มันเป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนจะรู้วิธีใช้งาน 

 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ในการช่วยรวบรวมผลการเรียนรู้ 

สรุป Dyscalculia  

Dyscalculia ร่วมกับโรคสมาธิสั้น (ADHD) 

- ประมาณ 20-60% ของเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นจะมีความบกพร่องด้านการเรียนรู้อย่างน้อยหนึ่งอย่างหรือมีปัญหาด้านภาษา 

อาการนำ  

- พัฒนาล่าช้าในด้านทักษะการนับเลข และทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

- ปัญหาในการทำความเข้าใจการบวกและการลบ 

- จำลำดับหมายเลขได้ยาก 

- ปัญหาการคำนวณที่ยากลำบาก 

- ปัญหาเรื่องเวลา 

- ปัญหาการรับรู้เกี่ยวกับทิศทาง 

- ความยากลำบากในการคิดเลขในใจ 

การประเมิน 

        การประเมินควรดำเนินการโดยนักจิตวิทยาโรงเรียนหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ โรงเรียนอาจให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษหรืออาจารย์ประจำชั้น

 

การรักษา

- Dyscalculia ไม่มียาในการรักษา 

- การเรียนแบบ IEP (Individualized Education Program) คือ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(FRYE DEVON, 2020: ออนไลน์) 

 

การฝึกสมองสามารถช่วยปรับปรุงทักษะด้านการคำนวณ   

การฝึกสมองหรือการออกกำลังกายสมองด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ที่ Brain and Life Center จะช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองและการเชื่อมต่อกันของเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านตัวเลขและการคำนวณให้ดียิ่งขึ้น โดยโปรแกรมของเราได้รับการรองรับจาก BrainRx ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพสมองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการวิจัยรองรับมายาวนานกว่า 10 ปีโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ และมีการวัดทักษะทางการคิดของผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่เพิ่มขึ้นได้จริงหลายหมื่นคน 

 

 

อ้างอิง: https://hellokhunmor.com /พ่อแม่เลี้ยงลูก/ดูแลลูก/ภาวะบกพร่องทางการคิดคำนวณ-สาเหตุ-อาการ-วิธีรักษา/ 

อ้างอิง: https://www.understood.org/en/learning-thinking-differences/child-learning-disabilities/dyscalculia/what-is-dyscalculia 

อ้างอิง: https://www.webmd.com/add-adhd/childhood-adhd/dyscalculia-facts 

อ้างอิง: https://www.additudemag.com/what-is-dyscalculia-overview-and-symptom-breakdown/ 

อ้างอิง: http://www.ldonline.org/article/13709/ 

อ้างอิง: http://dyscalculiasolutions.com/ 

ADB6104001_Dyscalculia_edited.jpg

ผู้ที่มีปัญหาในการคำนวณ

Dyscalculia

BRAIN AND LIFE CENTER

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

✆    061-391-5559, 02-612-9121✉   contact@brainandlifecenter.com

© 2018 | Brain and Life Center