เครื่องช่วยฝึกการหายใจ

เครื่องช่วยฝึกการหายใจ

Capno Trainer

CapnoTrainer

CapnoTrainer® เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ระดับของคาร์บอนไดออกไซด์ขณะหายใจ เพื่อสังเกตพฤติกรรมการหายใจ ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ สามารถใช้สอนวิธีการหายใจที่ถูกต้องให้กับผู้ที่มีการหายใจผิดปกติ วิธีใช้เครื่องมือคือให้ผู้ป่วยใส่ Nasal Cannula ต่อกับเครื่อง CapnoTrainer® และเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ ผลการวัดจะปรากฏเป็นรูปกราฟในจอภาพ ขณะทำการทดสอบให้สังเกตอาการของผู้ป่วยและดูกราฟปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, อัตราการหายใจ, และลักษณะการหายใจ เพื่อช่วยในการประเมินความผิดปกติ

การใช้เครื่อง CapnoTrainer® ใช้หลักการการวิเคราะห์พฤติกรรมการหายใจและวิธีการแก้ไข ดังนี้

(* เครื่องมือไม่ได้มีจุดประสงค์ไว้เพื่อการวินิจฉัยหรือรักษาทางการแพทย์แต่อย่างใด)

  1. ฝึกให้ผู้ป่วยหายใจอย่างถูกวิธี สำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมการหายใจที่ไม่ถูกต้อง
  2. สังเกตและเรียนรู้พฤติกรรมที่มีผลต่อการหายใจที่ผิดปกติ
  3. ระบุอาการที่ทำให้หายใจผิดปกติ
  4. ระบุตัวกระตุ้นที่ทำให้ผู้ป่วยหายใจผิดปกติ เช่น เหนื่อยง่าย หรือโรคที่เกิดจากทางเดินหายใจ ได้แก่ ภูมิแพ้ หอบหืด เป็นต้น
  5. หาวิธีส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีการหายใจที่ถูกต้อง
  6. ระบุสาเหตุของพฤติกรรมการหายใจที่ผิดปกติ
  7. ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อจะแก้ไขพฤติกรรมการหายใจที่ผิดปกติพร้อมกับเรียนรู้วิธีการหายใจที่ถูกต้อง