ความสามารถในการแยกเสียงและผสมเสียง

ความสามารถในการแยกเสียงและผสมเสียง (English Word Attack) คืออะไร

ความสามารถในการแยกเสียงและผสมเสียง เป็นการวัดระดับความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้างของคำและเสียงที่ได้ยิน โดยทั่วไปแล้วความสามารถด้านนี้จะสัมพันธ์กับทักษะการได้ยิน (Auditory Processing) หากความสามารถด้านนี้อ่อนหรือบกพร่อง ทักษะการได้ยิน (Auditory Processing) ก็จะไม่ดีไปด้วย อย่างไรก็ตามหากความสามารถในการแยกเสียงและผสมเสียง (Word Attack) ดี แต่อ่อนด้านทักษะการได้ยิน (Auditory Processing) อาจเป็นเพราะว่านักเรียนมีความสามารถในเรื่องของการแยกเสียงและโครงสร้างของเสียง หากความสามารถในด้านนี้ไม่ดีมักส่งผลต่อการอ่าน เช่น อ่านหนังสือช้า มีปัญหาในการออกเสียงและสะกดคำ อ่านหนังสือไม่คล่อง เป็นต้น ซึ่งจะทำให้อ่านหนังสือไม่ค่อยเข้าใจ

เราสามารถพัฒนาทักษะ English Word Attack (ความสามารถในการแยกเสียงและผสมเสียง) ได้อย่างไร?

Brain and Life Center เป็นศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพ ที่ช่วยปรับปรุงและพัฒนาทักษะทางกระบวนการความคิดของสมอง เราสามารถพัฒนา ความสามารถในการแยกเสียงและผสมเสียง (English Word Attack) ให้ดีขึ้นได้ ด้วย Brain training Program เป็นโปรแกรมฝึกสมองที่จะทำให้สมองของคุณมีศักยภาพสูงสุดในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ