หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านภาษาและการได้ยินในเด็ก

ทักษะด้านภาษาและการได้ยินในเด็ก

“ ความผิดปกติในการประมวลผล” เป็นคำศัพท์ที่ใช้อธิบายความผิดปกติของการสื่อสาร ความผิดปกติของการประมวลผลโดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ประการ คือ ความผิดปกติของการประมวลผลภาษา (language processing disorder) และความผิดปกติทางการได้ยิน (auditory processing disorder)  

ความผิดปกติของการประมวลผลทางภาษาไม่เหมือนกับความผิดปกติทางการได้ยิน เด็กที่มีความผิดปกติของการประมวลผลทางภาษาจะมีปัญหาในเรื่องของความเข้าใจ และทำความเข้าใจกับคำศัพท์ที่ได้ยิน  

 

ความผิดปกติทางการได้ยิน (auditory processing disorder) 

เด็กที่มีความผิดปกติทางการได้ยิน (auditory processing disorder) จะแตกต่างจากคนที่สูญเสียการได้ยิน หรือหูหนวก ดังนี้ 

 • อาจจะมีการได้ยินเป็นปกติ 

 • ไม่เข้าใจหรือไม่สามารถตีความสิ่งที่ได้ยินได้ 

 • มีปัญหาในการแยกความแตกต่างของเสียงที่ได้ยินของคำแต่ละคำ สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้แม้ว่าเสียงจะชัดเจนและดังพอที่จะได้ยิน 

 • อาจมีปัญหามากขึ้นเมื่ออยู่ในที่มีเสียงดัง 

ทักษะทางการได้ยิน

ความผิดปกติของการประมวลผลทางภาษา (language processing disorder) 

ความผิดปกติของการประมวลทางผลภาษา (language processing disorder) คาดว่าเป็นปัญหาทางระบบประสาท แต่ยังไม่พบสาเหตุที่แท้จริง ความผิดปกติของการประมวลผลทางภาษาส่งผลกระทบต่อทักษะที่จำเป็นในการทำความเข้าใจข้อมูลจากการได้ยิน รวมถึงทักษะด้านสมาธิ ความเข้าใจ ความจำ การเรียนรู้ และบางครั้งรวมถึงการอ่าน และการสะกดคำด้วย 

 

ปัญหาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการประมวลผลทางภาษา เด็กที่มีความผิดปกติของการประมวลผลทางภาษา (language processing disorder) มักจะมีปัญหาดังนี้  

 • มีคำศัพท์ที่ “จำกัด” ไม่เหมาะสมกับอายุ 

 • มักมีคำติดปาก เช่นคำว่า “อืม” “เอ่อ” ที่แสดงถึงการคิดหรือนึกในสิ่งที่จะพูดออกมา 

 • สับสนเกี่ยวกับความต่อเนื่องของบทความหรือประโยค 

 • พูดซ้ำประโยคเดิมเมื่อเล่าเรื่องหรือตอบคำถาม 

 • พูดประโยคที่ไม่สมเหตุสมผล 

 • มีปัญหาในการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ 

 • รู้สึกเหมือนคำพูดติดอยู่ตลอดเวลา“ ที่ปลายลิ้น” 

 • บ่อยครั้งที่พวกเขารู้สึกหงุดหงิดเพราะไม่สามารถสื่อสารตามความคิดได้ 

 • มีปัญหาเกี่ยวกับการอ่าน เขียน การสะกดคำ การจัดเรียงประโยค 

 • ใช้คำไม่ถูกบริบทหรือไม่สอดคล้องกับความหมาย 

 • ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นออกมาเป็นคำพูดได้ 

 

การช่วยเหลือเด็กที่มีความผิดปกติของการประมวลทางผลภาษาและการได้ยิน 

               1. ปฏิบัติสิ่งเดิม ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เด็กสามารถคาดเดาการกระทำของผู้ปกครองได้ เนื่องจากเด็กต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยจากสถานการณ์เดิม ดังนั้นผู้ปกครองจึงควรปฏิบัติหรือพูดในสิ่งเดิม ๆ เมื่อสถานการณ์เหล่านั้นที่เด็กคุ้นเคยมาถึง 

               2. สื่อสารให้ชัดเจน อาจทดสอบโดยการให้เด็กพูดทวนในสิ่งที่่ผู้ปกครองพูด ตามความเข้าใจของเด็ก สำหรับเด็กเล็กควรได้รับการสะกดคำทีละตัว และการสอนเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น คำว่า “การแบ่งปัน” ผู้ปกครองควรใช้วิธีแสดงตัวอย่างให้ลูกเห็น  

               3. ช่วยเด็กในการลำดับคำและเหตุการณ์ โดยการสอนว่าคำไหนขึ้นก่อน ตามด้วยคำที่สอง และคำต่อ ๆ ไป อาจใช้การให้เด็กเล่าเรื่อง หรือเล่าเหตุการณ์ที่พบเจอในชีวิตประจำวัน และถามคำถามหรือความคิดเห็นของเด็ก เพื่อฝึกการใช้ภาษาและการฟัง 

               4. อธิบายอย่างกระชับและตรงไปตรงมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ไม่ใช้ประโยคยาว ๆ ให้คำแนะนำง่าย ๆ ทีละขั้นตอน หากเป็นกิจวัตรที่ต้องทำประจำให้อธิบายซ้ำ ๆ บ่อย ๆ เพื่อให้ลูกสามารถจดจำได้ 

               5. การใช้เกมที่เกี่ยวข้องกับภาษาและการฟัง เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจ ได้ฝึกการฟัง การพูด และช่วยกระตุ้นทักษะทางภาษาและการฟังเพื่อทำความเข้าใจวิธีการเล่น กฎ กติกาต่าง ๆ เกมฝึกสมองหรือฝึกภาษาส่วนใหญ่จะเน้นด้านการโต้ตอบเพื่อกระตุ้นให้ผู้เล่นได้ใช้ทักษะดังกล่าวมากยิ่งขึ้น 

               6. มีการพูดคุยโต้ตอบกับเด็กอย่างสม่ำเสมอ อาจเป็นการพูดคุยถึงกิจวัตรในแต่ละวันของเด็กว่าพบเจออะไรมาบ้าง ให้เด็กได้บอกเล่า แสดงความคิดเห็น  และอาจมีการถามเสริมในเรื่องที่เด็กสนใจ เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้พูด คิด วิเคราะห์ และกระตุ้นการฟังไปด้วย 

               7. การขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และพูดคุยกับคุณครูประจำชั้นเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือร่วมกัน เนื่องจากเด็กต้องใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ การให้ครูประจำชั้นได้รับทราบถึงปัญหา จะช่วยให้ครูเข้าใจเด็กมากขึ้นและอาจหาวิธีการในการช่วยเหลือเด็กทางด้านการเรียนเพื่อไม่ให้เด็กเกิดความคับข้องใจในภายหลังว่าตนเองไม่เก่ง ไม่ดี ไม่สามารถเรียนได้ทันเพื่อน 

Brain and Life Center คืออะไร?  

"Brain and Life Center" เป็นศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก BrainRx ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพสมองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเราพัฒนาทักษะทางกระบวนการคิดต่างๆ เช่น ทักษะการเรียนรู้ การอ่าน ความจำและการใช้สมาธิเพื่อที่จะทำให้สามารถใช้ศักยภาพของสมองได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะใช้ในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตในประจำวัน ให้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป  ซึ่งทาง Brain and life center มีโปรแกรมที่เรียกว่า Brain training ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยพัฒนาทักษะทางกระบวนการคิด ทั้ง 7 ด้าน ดังนี้   

1. ทักษะด้านความจำระยะยาว (Long-term Memory)    

2. ทักษะด้านความจำในการทำงาน (Working Memory)    

3. ทักษะด้านกระบวนการมองภาพ (Visual Processing)    

4. ทักษะด้านตรรกะและเหตุผล (Logic & Reasoning)    

5. ความเร็วในการประมวลผล (Processing Speed)    

6. ทักษะด้านกระบวนการได้ยินเสียง (Auditory Processing)    

7. ทักษะด้านภาษา (English Word Attack)    

 

Brain Training โปรแกรม   

โปรแกรมการฝึกสมองจาก BrainRx จะช่วยพัฒนาศักยภาพทางการคิดให้ผู้เรียนอย่างสูงสุด ด้วยโปรแกรมการฝึก 2 รูปแบบ คือ one on one training และ digital training   

1. One-On-One Training  เป็นการเทรนตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้เรียนจะได้ทำกิจกรรมที่ต้องใช้การคิด และทักษะด้านต่างๆ เพื่อกระตุ้นการทำงานของสมอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะคล้ายกับการเล่นเกมส์มากกว่าการเรียน ทำให้ผู้เรียนมีความสนุกสนาน  

2. Digital training  เป็นการเทรนด้วยโปรแกรมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะทางการคิดเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะการเรียนรู้ของสมอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำตลอดการเทรน  

ผู้เรียนจะต้องเทรนทั้ง 2 รูปแบบควบคู่กันไป เพื่อให้สมองของผู้เรียนมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลจากการเทรนทั้ง 2 รูปแบบนั้นจะทำให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้  

 • ผู้เรียนมีความจำที่ดีขึ้น   

 • ผู้เรียนมีทักษะการใช้สายตาดีขึ้น  

 • ผู้เรียนมีการคิดเชิงตรรกะและเหตุผลมากขึ้น 

 • ผู้เรียนมีการประเมินผลที่เร็วขึ้น  

 • ผู้เรียนมีการรับรู้ทางการได้ยินและมองเห็นดีขึ้น  

 • ผู้เรียนมีสมาธิและความสามารถในการจดจ่อมากขึ้น  

 

อ้างอิง:  

https://www.additudemag.com/language-processing-disorders-recognizing-symptoms/ 

https://www.cincinnatichildrens.org/health/p/auditory-processing 

 https://fcdthailand.org/library-type//ลูกมีความบกพร่องทางการ-2/ 

ปัญหาการอ่านและเขียน
ผู้ที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน

Dyslexia คือความบกพร่องในการอ่านและการเขียน จัดเป็นความผิดปกติด้านการเรียนรู้

(Learning Disorder) ประเภทหนึ่ง

การฝึกอบรมสมองแบบตัวต่อตัว
การฝึกอบรมสมองแบบตัวต่อตัว

โปรแกรมการฝึกสมองของเรา มีในรูปแบบการฝึกตัวต่อตัว เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดแก่ผู้เรียน

ฺBrainRX
การรับรองจาก BrainRX

BrainRx  เป็นศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพสมองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มี Center ถึง 90 แห่งในอเมริกาและอีก 38 ศูนย์พัฒนาสมองในประเทศอื่นๆทั่วโลก

BRAIN AND LIFE CENTER

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

✆    061-391-5559, 02-612-9121✉   contact@brainandlifecenter.com

© 2018 | Brain and Life Center