ทักษะด้านการเรียนรู้

ทักษะการเรียนรู้

ทักษะด้านการได้ยิน
ทักษะทางการได้ยิน
ทักษะการได้ยิน(Auditory Processing) และการฟัง (Listening) คือความสามารถในการรับรู้และทำความเข้าใจข้อมูลในรูปของเสียง...
View Details
การจดจำชื่อ
Naming การกำหนดชื่อวัตถุ, บุคคล, สถานที่หรือแนวคิดเป็นทักษะหนึ่งของสมอง(Brain Skills)...
View Details