ทักษะความคิดที่ยืดหยุ่น

ทักษะด้านการยืดหยุ่นความคิด

Shifting

ทักษะด้านการยืดหยุ่นความคิด (Shifting) คืออะไร

Shifting คือ ความสามารถในการยืดหยุ่นทางความคิด (Mind Flexibility) การเปลี่ยนจุดสนใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิด เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทักษะด้านนี้มีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา ช่วยในการจัดระบบความคิด วางกลยุทธ์ ประมวลผลและตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นๆ ได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ

ทักษะความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด เป็นทักษะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา (Intelligent) การใช้เหตุผล (Reasoning) และความสามารถในการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทักษะการยืดหยุ่นทางความคิดที่ดีจะช่วยให้คุณรับฟังความคิดเห็นและเข้าใจทัศนคติของผู้อื่น จึงเป็นอีกทักษะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเห็นอกเห็นใจและการอยู่ร่วมกันในสังคม

ลักษณะของผู้ที่มีทักษะ Shifting ที่ดี :

  • ผู้ที่มีความสามารถในการยืดหยุ่นความคิดที่ดีจะมีการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อสถานการณ์ใหม่ๆ
  • ทักษะด้าน Shifting จะช่วยให้รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ดี เช่น เมื่อเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดหรือปัญหาในการทำงาน
  • ผู้ที่มีทักษะ Shifting ที่ดี จะสามารถเปลี่ยนจากการทำสิ่งหนึ่งไปทำอีกสิ่งหนึ่งได้อย่างง่ายดาย  รู้วิธีการรับมือกับงานและปรับตัวอย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์
  • สามารถมองความเป็นจริงได้หลายมุมมอง มีความคิดนอกกรอบ มีวิธีแก้ไขปัญหาหลายด้าน

การพัฒนาของทักษะด้านการยืดหยุ่นความคิด

ทักษะนี้ต้องอาศัยกระบวนการพัฒนาและการเจริญเติบโตของสมองและจะพัฒนาอย่างสมบูรณ์เมื่อมีอายุประมาณ 20 ปี หลังจากได้รับการใช้งานและฝึกฝนตั้งแต่เกิด

ความยืดหยุ่นทางการคิดขึ้นอยู่กับการเจริญของสมองส่วนหน้า (Prefrontal lobe) ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้เวลานานที่สุดในการพัฒนา ดังนั้นจะสังเกตได้ว่าเด็กส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีความอดทน หงุดหงิดหรือโมโหเมื่อเจอกับปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในชีวิตประจำวัน  พฤติกรรมเหล่านี้สามารถอธิบายได้เนื่องจากสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวกับทักษะด้านการยืดหยุ่นความคิด (Cognitive Shifting) ยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่

เราสามารถพัฒนาทักษะ Shifting (ทักษะด้านการยืดหยุ่นความคิด) ได้อย่างไร ?

Brain and Life Center เป็นศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพ ที่ช่วยปรับปรุงและพัฒนาทักษะทางกระบวนการความคิดของสมอง เราสามารถพัฒนาทักษะการยืดหยุ่นความคิด (Shifting) ให้ดีขึ้นได้ด้วย Brain training Program ซึ่งเป็นโปรแกรมฝึกสมองที่จะทำให้สมองของคุณมีศักยภาพสูงสุดในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ