เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าอย่างอ่อน

tDCS

tDCS (Transcranial Direct Current Stimulation)

tDCS หรือ Transcranial Direct Current Stimulation เป็นเทคนิคการกระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้าอย่างอ่อนแบบ Non-invasive ด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่บริเวณสมองส่วนต่างๆ โดยการใช้ขั้วไฟฟ้าแอโนด (anodal tDCS stimulation) วางบริเวณส่วนที่ต้องการกระตุ้น และวางขั้วแคโทด (cathodal tDCS stimulation)  ไว้บริเวณที่ต้องการยับยั้ง เป็นเวลาประมาณ 20-30 นาที กระแสไฟฟ้าจะทำให้การทำงานของสมองส่วนนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงการ ทั้งสามารถทำให้เกิดการกระตุ้นส่วนของของสมองที่ทำงานน้อยเกินไป หรือยับยั้งส่วนของสมองที่ทำงานมากเกินไป

แม้ว่าการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้าอย่างอ่อน tDCS เป็นวิธีการที่ปลอดภัยและไม่เจ็บปวด ก็อาจพบผลข้างเคียงในบางราย เช่น เกิดความรู้สึกระคายเคืองผิวหนังเหมือนโดนหนามทิ่มหรือรู้สึกแสบร้อน ซึ่งอาการมักจะหายไปภายใน 30-60 วินาที

 

 

 

 

 

 

จากงานวิจัยพบว่า tDCS สามารถเพิ่มขีดความสามารถการเรียนรู้ของสมองในด้านต่างๆ เช่น ทักษะด้านภาษา, คณิตศาสตร์, ทักษะในการแก้ปัญหา ทั้งยังส่งเสริมประสิทธิภาพด้านความจำ ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้และการทำงานของสมองให้มีประสิทธิภาพดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น

จากงานวิจัยพบว่า tDCS สามารถเพิ่มขีดความสามารถการเรียนรู้ของสมองในด้านต่างๆ เช่น

  • ยกระดับความสามารถในการเรียนรู้

           

            การเรียนรู้แบบไม่รู้ตัว

            - tDCS ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหวโดยช่วยเพิ่มความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูลของสมอง

            - tDCS ช่วยพัฒนาทักษะในการเรียนรู้แยกแยะความเป็นไปได้ต่างๆ

            - ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหว

            การเรียนรู้แบบรู้ตัว

            - tDCS จะช่วยพัฒนากระบวนการจัดเก็บข้อมูลที่ได้ในแต่ละวัน หรือแม้แต่ขณะหลับ

            - tDCS ช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการคำศัพท์ที่ได้รับมาในแต่ละวัน เพื่อนำมาเก็บไว้ในคลังสมอง

            - tDCS ช่วยเพิ่มความสามารถในการจดจำตำแหน่งต่างๆของวัตถุ การคาดการณ์ระยะด้วยสายตา

 

  • ยกระดับความสามารถด้าน Working Memory

 

            - tDCS ช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการกับข้อมูลและการจัดเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆ

            - tDCS จะช่วยเพิ่มความถี่ของคลื่น อัลฟา และ เตตระ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของสมอง

 

  • ยกระดับความสามารถด้านสมาธิ

           - tDCS ช่วยเพิ่มการตอบสนองของสมองแม้ในขณะนั้นจะมีสิ่งเร้ารบกวน

           - ช่วยเพิ่มทักษะด้านการใช้สมาธิผ่านการมองเห็น

  • ยกระดับกระบวนการคิดทางสังคม

          - สามารถแยกแยะสถานการณ์หรืออารมณ์ของคนรอบข้างได้ดีขึ้น

  • ยกระดับความสามารถด้านภาษา

          - ช่วยเพิ่มการเรียนรู้ด้านไวทยากรณ์

          - ช่วยเพิ่มการเรียนรู้ด้านคำศัพท์

 

  • ยกระดับกระบวนทางความคิดที่ซับซ้อน

          - ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอารมณ์และมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ในเชิงบวก

** แหล่งอ้างอิง: David  Fischer Berenson-Allen Center for Noninvasive Brain Stimulation, BIDMC Harvard Medical School

tDCS

BRAIN AND LIFE CENTER

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

✆    061-391-5559, 02-612-9121✉   contact@brainandlifecenter.com

© 2018 | Brain and Life Center