Testimonials

คุณมงคล

คุณ มงคล  จินตโสภณ

            คุณมงคล จินตโสภณ มีปัญหาเรื่องของความจำไม่ดี เป็นคนที่ขี้ลืมง่าย และสมองสั่งการได้ช้า ทำให้การทำงานไม่ราบรื่นเท่าไรนัก จึงตัดสินใจเข้าร่วมโปรแกรมฝึกสมองกับ BrainandLife Center และหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมฝึกสมอง ทำให้คุณมงคลเกิดการเปลี่ยงแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือ  มีกระบวนการคิด การอ่าน ที่รวดเร็วขึ้น มีสมาธิมากขึ้น ขี้ลืมน้อยลง มีความจำที่ดีขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาว สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

            คุณมงคล ได้เข้าร่วม Program Brain Training 1 Course เป็นเวลา 72 ชั่วโมง ใน Program จะประกอบไปด้วยการ Train แบบตัวต่อตัว (One-on-One Training) และแบบคอมพิวเตอร์เทรน (Digital Training) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

การมีสมองที่ดีนั้น ทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วย กระฉับกระเฉง กล้าคิดกล้าตัดสินใจ ไม่หลงลืมง่าย ความจำดี

มีบุคลิกภาพที่ดี และมีเสน่ห์ ใครๆ ก็หลงรักได้ง่ายๆ อีกทั้งยังทำให้คุณเป็นคนที่ทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีแบบแผนมากขึ้น ทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และก้าวสู่ความสำเร็จได้ไม่ยาก

การฝึกสมองแบบตัวต่อตัว
การฝึกสมองด้วยคอมพิวเตอร์
กราฟแสดงผลการฝึกสมองคุณมงคล

จากกราฟจะเห็นได้ว่า กราฟของคุณมงคลมีการพัฒนาขึ้นอย่างมาก

BRAIN AND LIFE CENTER

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

✆    061-391-5559, 02-612-9121✉   contact@brainandlifecenter.com

© 2018 | Brain and Life Center