Uncategorized

การหายใจ

การหายใจ(breathing) เป็นกระบวนการซึ่งนำอากาศเข้าหรือออกจากปอด เพื่อปลดปล่อยพลังงานผ่านการหายใจระดับเซลล์...
Read more