ผู้ที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียน

ทักษะความจำเพื่อใช้ปฎิบัติงาน

Working Memory

ความจำเพื่อใช้ปฎิบัติงานหรือ Working Memory คืออะไร

ความจำเพื่อใช้ปฎิบัติงาน หรือความจำที่ใช้ในการทำงาน คือทักษะความจำที่เก็บข้อมูลที่ได้เห็นหรือได้ยินในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อนำมาแปลผลและปฏิบัติการต่อ ใช้ประมวลผลกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะซับซ้อน เช่น ความเข้าใจทางภาษา, การคิด (Thinking), การอ่าน (Reading), การเรียน

(Learning), หรือการใช้เหตุผล โดย Working Memory จัดเป็นความจำระยะสั้นประเภทหนึ่ง

ลักษณะของ Working Memory

  1. สามารถจดจำข้อมูลได้เพียง 5-9 หน่วย และมักถูกรบกวนได้ง่าย
  2. นอกเหนือจากการเก็บข้อมูลแล้ว ยังสามารถจัดการและแปลงข้อมูลได้
  3. เนื้อหาของข้อมูลจะถูกปรับปรุงอย่างถาวร
  4. สั่งการโดยสมองส่วน Dorsolateral frontal cortex หรือสมองส่วนหน้าบริเวณหน้าผาก

ตัวอย่างของความจำเพื่อใช้ปฎิบัติงาน (Working Memory)

ความจำเพื่อใช้ปฎิบัติงาน หมายถึง ความสามารถที่ช่วยให้เราจดจำข้อมูลขณะทำงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยประสิทธิภาพของทักษะ Working Memory ทำให้เราสามารถที่จะ…

  • สามารถทำสองสิ่งไปพร้อมๆกันได้ เช่น การจดจำและตอบโต้ต่อข้อมูลที่พูดในระหว่างการสนทนา
  • เชื่อมโยงแนวคิดใหม่และแนวคิดเดิม ทำให้เราเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ
  • เก็บรักษาข้อมูลไว้ในขณะที่เราใส่ใจกับสิ่งอื่นอยู่ เช่น เราสามารถจำและจัดเตรียมส่วนผสมของอาหารได้ ในขณะที่คุยโทรศัพท์อยู่

ในชีวิตประจำวัน เราใช้ความจำที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือ Working Memory ในการทำงานจำนวนมาก เช่น การจำหมายเลขโทรศัพท์ ก่อนที่จะจดลงในกระดาษ หรือเมื่อเรากำลังวุ่นอยู่กับบทสนทนา เราต้องจดจำสิ่งที่เราพูด ประมวลผลคำพูดและตอบสนองหรือโต้ตอบออกไปเป็นคำพูด หรือการจดบันทึกที่โรงเรียน เราจำเป็นต้องจดจำสิ่งที่ครูพูด ประมวลผลและบันทึกเป็นภาษาของเราเอง หรือแม้กระทั่งเวลาซื้อของ เรามักจะคำนวณราคาสินค้าในใจ เพื่อดูว่าเรามีเงินเพียงพอที่จะจ่ายหรือไม่ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นทักษะที่อาศัยความสามารถของ  Working Memory

ความผิดปกติที่เกิดขึ้น หาก Working Memory เปลี่ยนแปลงไป

Working Memory เป็นส่วนที่สำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจและการทำงานของสมองด้านการจัดการ ดังนั้น ผู้ที่บกพร่องทักษะด้านนี้จึงมักจะมีภาวะของ Dysexecutive Syndromes หรือภาวะบกพร่องในการบริหารจัดการ มีความผิดปกติทางการเรียนรู้มากมาย เช่น สมาธิสั้น

(ADHD) มีความบกพร่องในการอ่านเขียน (Dyslexia) หรือปัญหาด้านอื่นๆ เช่น โรค Schizophrenia ซึ่งเป็นกลุ่มอาการของโรคจิตเภท, ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) เป็นต้น

เราสามารถพัฒนาทักษะ Working Memory (ความจำเพื่อใช้ปฎิบัติงาน) ได้อย่างไร?

เราสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านนี้ให้ดีได้ด้วยโปรแกรมฝึกสมอง ซึ่ง Brain and Life Center สามารถช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และทักษะที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน