Slide
asd
asd
ออทิสติก ASD
ออทิสติก ASD
AutismSpectrum
AutismSpectrum

ออทิสติก (ASD)

ออทิสติก Autism Spectrum Disorder คือ กลุ่มของอาการที่มีผลต่อการพัฒนาด้านภาษาและการสื่อสาร, การเข้าสังคม, การมีความสนใจที่ซ้ำ หรือทำรูปแบบแผนจำกัดในเรื่องเดิม

ซึ่งหากได้รับการบำบัดรักษาทางการแพทย์อย่างเหมาะสมเป็นระบบตั้งแต่ในระยะแรกเริ่ม จะช่วยให้เด็กที่เป็นโรคออติสติกมีพัฒนาการการเรียนรู้และการเข้าสังคมที่ดีขึ้นได้

อาการที่พบใน ASD ประกอบด้วย

การบกพร่องในการสื่อสาร

  • ขาดความสามารถในการพูดหรือความคล้ายกับการพูด
  • การใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายที่ขาดหายหรือไม่คล้ายกับคนปกติ
  • ความยากลำบากในการเข้าใจความหมายของคำพูดและสื่อสารทั่วไป

การบกพร่องในสังคม

  • ความยากลำบากในการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับคนอื่น
  • ขาดความสามารถในการอ่านสัญชาติสังคมและการเข้าใจทัศนคติและความรู้สึกของคนอื่น
  • ความไม่สนใจในการเล่นหรือติดต่อสังคม

พฤติกรรมและการกระทำ

  • การมีความสนใจที่เฉพาะเจาะจงและเริ่มต้นกิจกรรมที่ซ้ำซาก
  • การทำสิ่งที่มีรูปแบบแผนจำกัด
  • การมีทิศทางคิดและพฤติกรรมที่อาจดูแปลกปลอม

ออทิสติกมีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันไป บางคนอาจมีอาการเล็กน้อยและสามารถทำกิจกรรมปกติได้ ในขณะที่บางคนจะมีอาการรุนแรงถึงขั้นที่ต้องใช้การดูแลและสนับสนุนเฉพาะเจาะจง การวินิจฉัยและการรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของออทิสติกและความต้องการของบุคคลแต่ละคน.

brain

โปรแกรมฝึกสมองช่วยรักษาโรคออทิสติกได้อย่างไร

Brain and Life Center ศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพ มีโปรแกรมการฝึกสมองที่แตกต่างกันตามแต่ละคน โปรแกรมถูกพัฒนามาเพื่อช่วยกระตุ้นการทำงาน สำหรับผู้ที่มีภาวะ ออทิสติก ที่เกิดจากการทำงานผิดปกติของสมอง จนเกิดเป็นความบกพร่องของพัฒนาการด้านภาษา การสื่อสาร ทักษะทางสังคม รวมถึงมีพฤติกรรมที่มีขีดจำกัด สามารถพัฒนาทักษะด้านการทำงาน, ความรวดเร็วในการประมวล, การบริหารจัดการ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเรียนรู้, และความเข้าใจ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

logo brain

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก (ASD) ได้อย่างไร?

ส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กที่เป็นออทิสติกมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถด้านเข้าสังคมและการเรียนรู้ ซึ่งเป็นปัญหาพัฒนาการหลักของเด็กที่เป็นออทิสติก โดยเน้นที่จะช่วยให้เด็ก

1. สามารถแสดงออกทางอารมณ์อย่างถูกต้อง

การสอนเด็กที่เป็นออทิสติกในการรับรู้และแสดงออกถึงอารมณ์ของตนเองเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อช่วยให้พวกเขาสื่อสารและเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น

2. เข้าใจและควบคุมอารมณ์ของตนเอง

การสอนทักษะที่เกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์และเข้าใจความรู้สึกของตนเองช่วยให้เด็กสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้น

3. เข้าอกเข้าใจผู้อื่น

การสอนทักษะทางสังคม เช่นการสื่อสาร,การรับรู้ทัศนคติ และ ความรู้สึกของผู้อื่น ช่วยให้เด็กสามารถสร้างความสัมพันธ์ และ เชื่อมโยงกับคนอื่นได้มากขึ้น

4. สื่อสารได้อย่างเหมาะสม การสอนทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อช่วยเด็กในการแสดงออกความคิดเห็นและความต้องการของพวกเขาอย่างชัดเจน

  • การทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง การสอนทักษะที่ช่วยเด็กในการเรียนรู้การทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองเช่นการจัดการกิจกรรมทัวร์อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มความยอมรับและความสามารถในการอยู่ร่วมกับคนอื่นและเข้าสังคม

การสนับสนุนและการอบรมที่มุ่งเน้นที่ด้านพัฒนาการนี้สามารถช่วยให้เด็กที่เป็นออทิสติกมีโอกาสพัฒนาความสามารถในเข้าสังคมและการเรียนรู้ได้ดีขึ้น.

BRx-logo

เราช่วยฝึกพัฒนาการตั้งแต่พื้นฐานสมอง

โปรแกรมฝึกอบรมสมอง BrainRx ผสมผสานระหว่างการฝึกสมองแบบตัวต่อตัว (การฝึกระหว่างเทรนเนอร์กับนักเรียน) และการฝึกสมองแบบดิจิตอล (การฝึกบนคอมพิวเตอร์) ฝึกทักษะของสมองที่ใช้ในการคิด การเรียนรู้ การอ่าน การมีเหตุมีผล ความจำ สมาธิและการจดจ่อทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการคิดที่พัฒนาดีขึ้นอย่างเห็นได้

เมื่อสมองยิ่งดี…ชีวิตก็ยิ่งง่ายขึ้น