Slide
dys
dys
บกพร่องด้านการอ่าน
บกพร่องด้านการอ่าน
Dyslexia & Reading Disorders
Dyslexia & Reading Disorders

ผู้ที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน (Dyslexia & Reading Disorders)

Dyslexia คือความบกพร่องในการอ่านและการเขียน จัดเป็นความผิดปกติด้านการเรียนรู้ (Learning Disorder) ประเภทหนึ่ง ซึ่งมีสาเหตุจากความผิดปกติของสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ ทำให้ผู้ที่เป็น มีปัญหาในการอ่าน การเขียน แม้แต่การแปลภาษาหรือสัญลักษณ์ง่ายๆ ไม่สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เหมือนคนทั่วไป ซึ่งโรคนี้สามารถพบได้ถึง 10% ของประชากร

จากงานวิจัยพบว่า ผู้ที่มีอาการมักมีความผิดปกติเกี่ยวกับการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลด้านภาษา ขณะอ่านหนังสือจะมีปัญหาเกี่ยวกับการมองตัวหนังสือ มองเห็นตัวอักษรสลับตำแหน่งไปมาทำให้ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่อ่านหรือเรียนรู้ได้ ส่งผลให้ขาดแรงจูงใจในการเรียน จนอาจทำให้ครูและพ่อแม่คิดว่าเรียนหนังสือไม่เก่ง ความคิดเห็นเชิงลบนี้ มีส่วนผลักดันให้เด็กเหล่านี้มีพฤติกรรมต่อต้าน ไม่ชอบเรียน หรือเกเร เป็นต้น

สาเหตุของโรคอาจเกิดได้จากพันธุกรรมหรือสภาพแวดล้อม และยังสามารถเชื่อมโยงกับโรคทางพันธุกรรมอื่นๆได้ด้วย เช่น โรคออทิสติก โรคสมาธิสั้น เป็นต้น Dyslexia สามารถพบได้ในเด็กปกติ ที่มีสติปัญญาเหมือนกับเด็กทั่ว ๆ ไป แต่จะมีปัญหาตรงที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทักษะด้านอื่นๆ จึงไม่ได้หมายความว่าเด็กจะไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้เลย ดังนั้นหากได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้องและเหมาะสม ผู้ที่มีอาการอาจมีความสามารถและความฉลาดในด้านอื่น ๆ ที่สามารถพัฒนาได้มากกว่าคนทั่วไป

little-boy-drawing

ประเทศไทยแบ่งโรค Dyslexia ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. ความบกพร่องทางด้านการอ่าน (Reading Disorder)

เป็นความผิดปกติที่เกิดกับด้านทักษะการอ่าน ผู้ป่วยจะมีความสามารถในการอ่านต่ำกว่าคนอายุเท่าๆ กัน อาทิเช่น ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ , เด็ก ป.1 อ่านหนังสือไม่ออก โดยอาการที่เห็นได้ชัดคือ จะไม่สามารถอ่านหนังสือได้อย่างคล่องแคล่วเช่นเดียวกับคนทั่วไป หรืออาจจะสามารถอ่านได้แต่ไม่สามารถจับใจความได้ จึงทำให้ผู้บกพร่องทางด้านนี้มีระดับสติปัญญาที่ต่ำกว่าคนอายุเท่าๆ กันอยู่ประมาณ 2 ระดับชั้นเรียน โดยความบกพร่องนี้จะพบในเด็กมากที่สุด

2. ความบกพร่องทางทักษะการเขียน การสะกดคำ การสร้างคำ หรือการสร้างประโยค (Written expression disorder)

ผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีทักษะในด้านการเขียน การสะกดคำ รวมทั้งการสร้างประโยคที่บกพร่อง โดยจะไม่สามารถสะกดคำได้ถูกต้อง รวมทั้งยังไม่สามารถสร้างประโยคที่มีความหมายเข้าใจได้ หรือเขียนแล้วอ่านไม่รู้เรื่องเป็นต้น โดยอาการนี้สามารถพบร่วมกับความบกพร่องทางด้านการอ่านได้อีกด้วย

3. ความบกพร่องทางด้านทักษะการคำนวณ (Mathematic disorder)

ความบกพร่องนี้เป็นความบกพร่องทำให้ผู้ป่วยขาดทักษะในด้านการคำนวณ และทำให้ไม่เข้าใจถึงกระบวนการในการคำนวณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบวก ลบ คูณ หรือหาร โดยผู้ป่วยจะไม่เข้าใจว่าการบวกเลขจะต้องทำอย่างไร ลบออกจะต้องหักออกอย่างไร นอกจากนี้ยังอาจมีบางกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องการทดเลขและการตีโจทย์ปัญหากล่าวคือ สามารถแก้โจทย์เลขบวกลบได้ตามปกติ แต่หากเป็นโจทย์ปัญหาที่เป็นสถานการณ์สมมติ ผู้ป่วยก็จะไม่เข้าใจว่าจะต้องแก้โจทย์อย่างไรนั่นเอง

ลูกอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ทำไงดี

ถ้าลูกของคุณเป็น เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อาจสงสัยได้ว่า ลูกอาจเป็น Dyslexia เขาอาจต้องการการสนับสนุนด้านการเรียนแบบพิเศษ หากได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม เด็กก็จะสามารถไปโรงเรียน ใช้ชีวิตและเรียนร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติ อย่างไรก็ตามมีเด็กจำนวนน้อยมากที่ได้รับการศึกษาหรือการเรียนการสอนแบบพิเศษ

“ถอดรหัสเด็กเก่งสร้างลูกสู่อัจฉริยะ” พัฒนาทักษะการอ่านผ่านการฝึกสมอง

วิธีแก้ปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออกและการสนับสนุนที่จะสามารถช่วยเด็ก Dyslexia ประกอบด้วย

  • การเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวเป็นครั้งคราว หรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ พร้อมครูผู้เชี่ยวชาญ
  • การออกเสียง (วิธีการเรียนรู้แบบพิเศษที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ และประมวลผลเสียงเล็ก ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นคำศัพท์)
  • เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์จดจำเสียงที่ทำให้ลูกของคุณอ่านและเขียนได้ง่ายขึ้นเมื่อพวกเขามีอายุมากขึ้น

การให้ความสนับสนุนสำหรับผู้ใหญ่ที่เป็น Dyslexia

  • มหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยเหลือคนหนุ่มสาวที่มีปัญหา dyslexia ในระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษา
  • เทคโนโลยีเช่นโปรแกรมประมวลผลคำและออร์แกนไนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ก็มีประโยชน์สำหรับผู้ใหญ่เช่นกัน
  • นายจ้างจะต้องทำการปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานให้เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ Dyslexia เช่น การให้เวลาเพิ่มสำหรับงานบางอย่าง

ศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพ Brain and Life Center มีโปรแกรมการฝึกสมองที่แตกต่างกันตามความต้องการของแต่ละคน โดยเริ่มจากการประเมินผ่าน dyslexia ทดสอบ แบบทดสอบวัดศักยภาพของผู้เรียน โดยเรามีโปรแกรม ReadRx ที่พัฒนามาเพื่อช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองและการเชื่อมต่อกันของเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับทักษะการประมวลผลด้านภาษาพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

ทำให้ผู้ที่มีภาวะ Dyslexia สามารถพัฒนาการอ่าน พัฒนาทักษะด้านการทำงาน, ความรวดเร็วในการประมวล, การบริหารจัดการ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเรียนรู้, การอ่าน, การเขียน, การเรียนรู้และความเข้าใจ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

การฝึกสมองสามารถช่วยปรับปรุงทักษะด้านการเรียนรู้ได้

ที่ศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพ Brain and Life Center มีโปรแกรมการฝึกสมองที่แตกต่างกันตามความต้องการของแต่ละคน โปรแกรมถูกพัฒนามาเพื่อช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองและการเชื่อมต่อกันของเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับทักษะการประมวลผลด้านภาษา ทำให้ผู้ที่มีภาวะ Dyslexia สามารถพัฒนาทักษะด้านการทำงาน, ความรวดเร็วในการประมวล, การบริหารจัดการ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเรียนรู้, การอ่าน, การเขียน, การเรียนรู้และความเข้าใจ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

logo brain

9 จุดเด่นของ Dyslexia

1. มองเห็นกว้างกว่า

คนที่เป็น Dyslexia มักจะมองเห็นสิ่งต่าง ๆ แบบเป็นองค์รวม เช่น เมื่อเขาเจอต้นไม้เขาจะเห็นป่า Matthew H. Schneps, มหาวิทยาลัย Harvard กล่าวว่า “ราวกับว่าคนที่เป็น Dyslexia มักจะใช้เลนส์มุมกว้างในการมองโลก ในขณะที่คนอื่น ๆ มักจะใช้เลนส์มุมแคบ แต่แต่ละอันก็ดีที่สุดในการเปิดเผยรายละเอียดที่แตกต่างกัน”

2. พบสิ่งที่แปลกออกไป

คนที่เป็น dyslexia นั้นเก่งในด้านการประมวลผลภาพระดับโลกและการตรวจจับตัวเลขที่เป็นไปไม่ได้ Christopher Tonkin นักวิทยาศาสตร์ Dyslexic อธิบายถึงความรู้สึกผิดปกติของเขาต่อ “บางสิ่งที่ต่างออกไป” นักวิทยาศาสตร์ในสายงานของเขาจะต้องทำความเข้าใจกับข้อมูลภาพจำนวนมหาศาลและค้นหาความผิดปกติของหลุมดำได้อย่างแม่นยำ

ในสาขาฟิสิกส์ดาราศาสตร์มีคนที่เป็น dyslexia จำนวนมาก ซึ่งกระตุ้นการวิจัยที่ศูนย์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ Harvard-Smithsonian ผลการวิจัยยืนยันว่าคนที่เป็น dyslexia จะสามารถระบุและจดจำภาพที่ซับซ้อนได้ดีกว่า

ในสาขาฟิสิกส์ดาราศาสตร์มีคนที่เป็น dyslexia จำนวนมาก ซึ่งกระตุ้นการวิจัยที่ศูนย์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ Harvard-Smithsonian ผลการวิจัยยืนยันว่าคนที่เป็น dyslexia จะสามารถระบุและจดจำภาพที่ซับซ้อนได้ดีกว่า

little-ethnic-girl-studying-home

3. ปรับปรุงการจดจำรูปแบบ

ผู้คนที่เป็น dyslexia มีความสามารถในการดูว่าสิ่งต่าง ๆ เชื่อมต่อกับระบบที่ซับซ้อนอย่างไร และเพื่อใช้ระบุความคล้ายคลึงกันในหลาย ๆ สิ่ง จุดแข็งดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับหลายๆสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งมีการแสดงภาพเป็นกุญแจสำคัญ

“ฉันจำได้ว่าฉันมีดิสเล็กเซียแล้วฉันก็รู้ว่าฉันมีของขวัญชิ้นนี้สำหรับถ่ายภาพ ฉันอาศัยอยู่ในโลกแห่งลวดลายและภาพและฉันเห็นสิ่งที่ไม่มีใครเห็น เนื่องจากดิสเล็กเซียฉันสามารถเห็นรูปแบบเหล่านี้ได้”

“คุณไม่สามารถเอาชนะมันได้ (Dyslexia); คุณสามารถหลีกเลี่ยงมันและทำให้มันเหมาะกับคุณ แต่มันจะไม่มีวันหายไป อาจเป็นสิ่งที่ดีเพราะถ้า Dyslexia หายไปแล้วของกำนัลอื่น ๆ ก็จะหายไปด้วย”

– Beryl Benacerraf แพทย์ศาสตรบัณฑิต นักรังสีวิทยาที่มีชื่อเสียงระดับโลกและผู้เชี่ยวชาญในด้านอัลตร้าซาวด์ –

4. มีความรู้เชิงพื้นที่ดี

หลายคนที่เป็น dyslexia มีทักษะที่ดีกว่าในการจัดการกับวัตถุ 3 มิติในใจของพวกเขา สถาปนิกและนักออกแบบแฟชั่นชั้นนำของโลกหลายคนเป็น dyslexia

“ฉันถูกเรียกว่าโง่ ไม่เพียงแต่ไม่สามารถอ่านได้ แต่ฉันยังจำงานโรงเรียนของฉันไม่ได้ ฉันอยู่ลำดับสุดท้ายของห้องเสมอ ฉันกลายเป็นคนซึมเศร้ามากๆ” -Richard Rogers-

5. รูปภาพนักคิด

คนที่เป็น dyslexia มักจะคิดเป็นรูปมากกว่าคำพูด การวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียแสดงให้เห็นว่าเด็ก ๆ ที่เป็น dyslexia จะมีหน่วยความจำในการจดจำภาพที่มากกว่าคนปกติ Auguste Rodin ประติมากรชาวฝรั่งเศสในสมัยศตวรรษที่สิบเก้าสามารถมองภาพเขียนในพิพิธภัณฑ์ในแต่ละวันและวาดภาพจากความทรงจำในตอนกลางคืน dyslexia ของเขาหมายความว่าเขาแทบจะไม่สามารถอ่านหรือเขียนเมื่ออายุ 14 โดยมีทักษะการอ่านของเขาพัฒนาขึ้นในภายหลัง

6. การมองเห็นสิ่งรอบข้างได้อย่างชัดเจน

คนที่เป็น dyslexia มีการมองเห็นรอบข้างดีกว่าคนส่วนใหญ่ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถมองภาพรวมทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่ามันจะยากที่จะมุ่งเน้นไปที่คำแต่ละคำ แต่ dyslexia ดูเหมือนจะทำให้การมองเห็นขอบด้านนอกได้ง่าย James Howard Jr. ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งอเมริกาบรรยายในวารสาร Neuropsychologia ซึ่งเป็นการทดลองที่ผู้เข้าร่วมถูกขอให้เลือกตัวอักษร T จากทะเลตัวอักษร L ที่ลอยอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ผู้ที่เป็น dyslexia ระบุได้เร็วกว่าปกติ

7. ผู้ประกอบการธุรกิจ

คุณรู้หรือไม่ว่าผู้ประกอบการชาวอเมริกัน 1 ใน 3 มี Dyslexia?

ผู้ประกอบการอย่าง Thomas Edison, Henry Ford, Steve Jobs และ Charles Schwab ต่างก็เป็น dyslexic บางทีความคิดเชิงกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์ที่ดีกว่าอาจให้ประโยชน์ทางธุรกิจที่แท้จริง “ดูเหมือนว่าฉันจะคิดแตกต่างจากเพื่อนร่วมชั้น ฉันให้ความสำคัญกับการพยายามสร้างธุรกิจและสร้างบางอย่างมากขึ้น dyslexia ของฉันเป็นแนวทางในการสื่อสารกับลูกค้า” -Richard Branson-

8. มีความคิดสร้างสรรค์สูง

นักแสดงที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดในโลกหลายคนมี dyslexia เช่น Johnny Depp, Keira Knighltly และ Orlando Bloom

Pablo Picasso (ศิลปิน) ครูของปิกัสโซอธิบายเกี่ยวกับเขาว่า “มีปัญหาในการแยกแยะทิศทางของตัวอักษร” ปีกัสโซวาดภาพตัวตนของเขาตามที่เขาเห็น บางครั้งไม่เป็นระเบียบ ถอยหลัง หรือกลับหัว ภาพวาดของเขาแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งจินตนาการซึ่งอาจเชื่อมโยงกับการที่เขาไม่สามารถที่จะมองเห็นคำได้อย่างถูกต้อง

9. การคิดนอกกรอบ – การแก้ปัญหา

ผู้ที่เป็น dyslexia ใช้การแก้ปัญหาด้วยวิธีการนอกกรอบ การคิดนอกกรอบเป็นวิธีการที่ dyslexia ใช้ ซึ่งในบางครั้งเหมือนเป็นเรื่องเพ้อฝัน (nessy, มปป.: ออนไลน์)

3 บุคคลอัจฉริยะของโลกที่มีอาการของ Dyslexia ความบกพร่องทางการอ่านเขียน ได้แก่

คนที่ 1 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)

เติบโตมาพร้อมกับโรคดิสเล็กเซียจนดูโง่ในสายตาครู แต่เขาก็ได้เป็นนักฟิสิกส์อัจฉริยะที่สุดในโลก

คนที่ 2 จอห์น เลนนอน (John Lennon)

หนึ่งในสมาชิก The Beatles แม้ว่าเขาจะมีอาการบกพร่องด้านการอ่าน แต่เขากลับเขียนโน้ตดนตรีและเนื้อเพลงได้อย่างไพเราะสวยงาม

คนที่ 3 ปิกัสโซ่ (Pablo Picasso)

ศิลปินนักวาดภาพชื่อดัง ถึงแม้ว่าเขาจะสะกดตัวอักษรไม่เป็น อ่านหนังสือแทบไม่ได้ แต่การรับรู้ที่ผิดปกตินี้ก็ทำให้เขาได้สร้างภาพวาดที่มีจินตนาการไม่เหมือนใครออกมาให้เราได้ชื่นชมกัน(campus star, 2559: ออนไลน์)

BRx-logo

โปรแกรมฝึกอบรมสมอง BrainRx ผสมผสานระหว่างการฝึกสมองแบบตัวต่อตัว (การฝึกระหว่างเทรนเนอร์กับนักเรียน) และการฝึกสมองแบบดิจิตอล (การฝึกบนคอมพิวเตอร์) ฝึกทักษะของสมองที่ใช้ในการคิด การเรียนรู้ การอ่าน การมีเหตุมีผล ความจำ สมาธิและการจดจ่อทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการคิดที่พัฒนาดีขึ้นอย่างเห็นได้

เมื่อสมองยิ่งดี…ชีวิตก็ยิ่งง่ายขึ้น