Brain Test

Brain test

Brain Test

1. ทราบผลคะแนนเฉลี่ยทักษะของสมองทั้ง 7 ด้าน (Cognitive Skill) เมื่อเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยในแต่ละช่วงอายุทั้ง Standard Score และ Percentile ได้แก่ ด้านความจำระยะยาว ด้านความจำในการทำงาน ด้านกระบวนการมองภาพ ด้านตรรกะและเหตุผล ด้านความเร็วในการประมวลผล ด้านกระบวนการได้ยิน และด้านภาษา

2. ทราบผลคะแนนเฉลี่ยในกลุ่ม Attention ได้แก่ การใส่ใจอย่างต่อเนื่อง การเลือกใส่ใจ การโฟกัสกับสิ่งที่ทำ

3. ทราบผลคะแนนเฉลี่ย IQ เมื่อเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยในแต่ละช่วงอายุ

4. ทราบผลเฉลี่ยของอายุสมองในแต่ละด้าน เมื่อเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยในแต่ละช่วงอายุ

5. เห็นจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเองและเห็นสาเหตุของปัญหาที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การเรียน การทำงาน การคิด การตัดสินใจ

6. เป็นแนวทางในการพัฒนาสมองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การเรียน การใช้ชีวิต ให้มีความคิดเป็นระบบมากขึ้น

บทความเพิ่มเติม