ผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับ

ผู้ที่มีปัญหาในการคำนวณ

Dyscalculia

ความหมาย

Dyscalculia หรือ Math dyslexia คือความบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์และการคิดคำนวณ เกิดจากการพัฒนาที่ผิดปกติของสมองส่วนที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และตัวเลข ผู้ที่มีอาการจะไม่สามารถแปลสัญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขได้และมักมีปัญหาในการคำนวณเช่น การบวก ลบ คูณ หาร เด็กที่มีอาการจะสับสนเกี่ยวกับตัวเลขและสัญลักษณ์ ทำให้ไม่สามารถทำการบ้านหรืองานที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ได้ดีเท่าที่ควร

อาการ

เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางคณิตศาสตร์ จะมีพัฒนาการทางด้านการคำนวณที่ช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน ขณะที่เด็กคนอื่นสามารถจะนับเลขในใจได้แล้ว แต่เด็กที่มีภาวะบกพร่องชนิดนี้อาจยังใช้การนับนิ้วอยู่ หรืออาจไม่สามารถแยกได้ว่าตัวเลขจำนวนใดมากกว่าจำนวนใด รวมถึงไม่เข้าใจในกระบวนการทางคณิตศาสตร์รูปแบบอื่น ๆ เช่น

 • มีความสับสนในการประเมินสิ่งต่าง ๆ เช่น ความสูง ระยะทาง ระยะห่าง
 • ไม่เข้าใจคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์
 • เรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐานอย่างการบวก ลบ คูณ หาร ได้ช้า
 • สับสนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของตัวเลข 1 กับคำพูดที่เกี่ยวกับเลข 1
 • มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเศษส่วน
 • มีปัญหาเกี่ยวกับการทำความเข้าใจเรื่องกราฟ แผนภูมิต่าง ๆ
 • สับสนเกี่ยวกับการนับเงิน การแลกเปลี่ยนเงิน การทอนเงิน
 • เด็กที่มี ภาวะบกพร่องทางคณิตศาสตร์ จะไม่สามารถจดจำหมายเลขโทรศัพท์ หรือรหัสไปรษณีย์ได้
 • มีความสับสน งุนงง ในการอ่านเวลา หรือดูนาฬิกา

เด็กที่มีภาวะนี้ จะรู้สึกว่าช่วงเวลาที่เรียนคณิตศาสตร์ ทำแบบฝึกหัด หรือกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์นั้นช่างเป็นเวลาที่เหมือนฝันร้าย รู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจ (Hello คุณหมอ, 2563: ออนไลน์)

สาเหตุ

Dyscalculia มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านตัวเลขและการคำนวณ ทำให้การรับรู้และประมวลผลข้อมูลเป็นไปได้ยาก สัดส่วนของผู้ที่เป็นโรคพบประมาณ 3-6% ในโรงเรียน โดยสามารถพบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง

        นักวิจัยไม่ทราบว่าอะไรเป็นสาเหตุของ Dyscalculia  แต่พวกเขาเชื่อว่าอาจเนื่องมาจากความแตกต่างของโครงสร้างและวิธีการทำงานของสมอง สาเหตุที่เป็นไปได้ของ Dyscalculia 2 ประการ คือ

1. ยีนและพันธุกรรม: Dyscalculia มีแนวโน้มที่จะมาจากครอบครัว การวิจัยแสดงให้เห็นว่าพันธุกรรมอาจส่งผลต่อปัญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์

2. การพัฒนาสมอง: การศึกษาจากภาพถ่ายสมองได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างบางอย่างระหว่างผู้ที่มีและไม่มี dyscalculia ความแตกต่างเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของสมองและการทำงานของสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเรียนรู้ (Ansari Daniel, มปป.: ออนไลน์)

ผลกระทบ

Dyscalculia เป็นความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เกิดจากความผิดปกติของสมองส่วน intraparietal sulcus การพัฒนาที่ผิดปกตินี้ส่งผลให้ทักษะด้านอื่นๆเสื่อมลงไปด้วย เช่น

 • การจดจ่อและใช้สมาธิ (Concentration)
 • การแบ่งแยกสมาธิ (Divided Attention)
 • ความจำที่ใช้ในการทำงาน (Working Memory)
 • ความจำระยะสั้น (Short-Term Memory)
 • การจดจำและนึกชื่อ (Naming)
 • ทักษะการวางแผน (Planning)
 • ความเร็วในการประมวลผล (Processing Speed)

อาการของ Dyscalculia ในแต่ละช่วงวัย มีดังนี้

1. เด็กปฐมวัย

การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในด้านความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์มีทักษะที่แตกต่างกันหลายด้าน เด็กเล็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อาจมีปัญหาต่อไปนี้:

 • ในการเรียนรู้ความหมายของตัวเลข (ความหมายเชิงตัวเลข)
 • ปัญหาเกี่ยวกับงาน เช่น การเรียงสิ่งของตามรูปร่าง, ขนาด หรือสี
 • การจำแนกกลุ่ม และรูปแบบ
 • การเปรียบเทียบ และการตัดกันโดยใช้แนวคิด เช่น ขนาดเล็ก / ใหญ่ หรือสูง / สั้น
 • การเรียนรู้ที่จะนับ จำตัวเลข และจับคู่ตัวเลขด้วยจำนวน อาจเป็นเรื่องยากสำหรับเด็กเหล่านี้

2. เด็กวัยเรียน

เมื่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ดำเนินต่อไป เด็กวัยเรียนที่มีความบกพร่องในการประมวลผลภาษา อาจมีปัญหาในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานด้านการบวก การลบ การคูณ และการหาร พวกเขาพยายามจดจำ และรักษาข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (เช่นตารางเวลา) และมีปัญหาในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ความยากลำบากอาจเกิดขึ้นเนื่องจากทักษะการมองเห็นแย่ บุคคลอาจเข้าใจข้อเท็จจริงที่จำเป็นทางคณิตศาสตร์ แต่จะมีปัญหาในการถ่ายทอดข้อมูลออกมาเป็นตัวอักษร และมีความยากลำบากในการทำความเข้าใจบทความต่างๆ

3. วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่

วัยรุ่นและผู้ใหญ่จำนวนมากที่มี dyscalculia อาจมีปัญหาในการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูง ความบกพร่องในการประมวลผลภาษาทำให้บุคคลยากที่จะเข้าใจคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ หากไม่มีคำศัพท์ที่เหมาะสม และความเข้าใจที่ชัดเจนของคำศัพท์ จึงทำให้เป็นเรื่องยากที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ การประสบความสำเร็จในขั้นตอนทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงจำเป็นต้องมีบุคคลที่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนหลายขั้นตอนได้ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อาจเป็นเรื่องยากที่จะมองเห็นรูปแบบส่วนต่าง ๆ ของปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือระบุข้อมูลสำคัญที่จำเป็นในการแก้สมการ และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น (National Center for Learning Disabilities (NCLD), 2007: ออนไลน์)

การรักษา

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ นักจิตวิทยาการศึกษา หรือนักประสาทวิทยาที่เชี่ยวชาญด้าน dyscalculia แนะนำสิ่งต่อไปนี้เพื่อช่วยให้เด็กมีความเข้าใจคณิตศาสตร์ (Bhandari Smitha, 2019: ออนไลน์)

 • แผนการสอนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ
 • เกมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
 • ฝึกฝนทักษะคณิตศาสตร์บ่อยกว่านักเรียนคนอื่น ๆ

4 วิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเด็ก Dyscalculia

ครูและผู้ปกครองต้องเข้าใจว่า Dyscalculia มีผลต่อความก้าวหน้าในการเรียนคณิตศาสตร์อย่างไร นั่นคือวิธีการสอนเพื่อและเพิ่มความสามารถให้แก่เด็ก Dyscalculia (dyscalculiasolutions, มปป.: ออนไลน์) :

 • การสอนแบบใช้ประสาทสัมผัสหลายรูปแบบ โดยใช้วัตถุที่เป็นรูปธรรมจะช่วยให้พวกเขาสร้างแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรม
 • นักเรียนอาจต้องการคำแนะนำที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจภาษาและสัญลักษณ์ที่ใช้ทางคณิตศาสตร์
 • ใช้การสนับสนุนที่เหมาะสม เช่น การ์ดตัวเลข หรือเครื่องคิดเลข มันเป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนจะรู้วิธีใช้งาน
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ในการช่วยรวบรวมผลการเรียนรู้

สรุป Dyscalculia

Dyscalculia ร่วมกับโรคสมาธิสั้น (ADHD)

– ประมาณ 20-60% ของเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นจะมีความบกพร่องด้านการเรียนรู้อย่างน้อยหนึ่งอย่างหรือมีปัญหาด้านภาษา

อาการนำ

– พัฒนาล่าช้าในด้านทักษะการนับเลข และทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

– ปัญหาในการทำความเข้าใจการบวกและการลบ

– จำลำดับหมายเลขได้ยาก

– ปัญหาการคำนวณที่ยากลำบาก

– ปัญหาเรื่องเวลา

– ปัญหาการรับรู้เกี่ยวกับทิศทาง

– ความยากลำบากในการคิดเลขในใจ

การประเมิน

การประเมินควรดำเนินการโดยนักจิตวิทยาโรงเรียนหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ โรงเรียนอาจให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษหรืออาจารย์ประจำชั้น

การรักษา

– Dyscalculia ไม่มียาในการรักษา

– การเรียนแบบ IEP (Individualized Education Program) คือ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

​(FRYE DEVON, 2020: ออนไลน์)

การฝึกสมองสามารถช่วยปรับปรุงทักษะด้านการคำนวณ

การฝึกสมองหรือการออกกำลังกายสมองด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ที่ Brain and Life Center จะช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองและการเชื่อมต่อกันของเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านตัวเลขและการคำนวณให้ดียิ่งขึ้น โดยโปรแกรมของเราได้รับการรองรับจาก BrainRx ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพสมองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการวิจัยรองรับมายาวนานกว่า 10 ปีโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ และมีการวัดทักษะทางการคิดของผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่เพิ่มขึ้นได้จริงหลายหมื่นคน