โปรแกรมฝึกสมองสำหรับผู้ที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน

Dyslexia

โปรแกรมฝึกสมองสำหรับผู้ที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน

 

Dyslexia คืออะไร

Dyslexia คือความบกพร่องในการอ่านและการเขียน จัดเป็นความผิดปกติด้านการเรียนรู้

(Learning Disorder) ประเภทหนึ่ง ซึ่งมีสาเหตุจากความผิดปกติของสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ ทำให้ผู้ที่เป็น มีปัญหาในการอ่าน การเขียน แม้แต่การแปลภาษาหรือสัญลักษณ์ง่ายๆ ไม่สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เหมือนคนทั่วไป ซึ่งโรคนี้สามารถพบได้ถึง 10% ของประชากร

               

จากงานวิจัยพบว่า ผู้ที่มีอาการมักมีความผิดปกติเกี่ยวกับการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลด้านภาษา ขณะอ่านหนังสือจะมีปัญหาเกี่ยวกับการมองตัวหนังสือ มองเห็นตัวอักษรสลับตำแหน่งไปมา ทำให้ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่อ่านหรือเรียนรู้ได้  ส่งผลให้ขาดแรงจูงใจในการเรียน จนอาจทำให้ครูและพ่อแม่คิดว่าเรียนหนังสือไม่เก่ง ความคิดเห็นเชิงลบนี้ มีส่วนผลักดันให้เด็กเหล่านี้มีพฤติกรรมต่อต้าน ไม่ชอบเรียน หรือเกเร เป็นต้น

               

สาเหตุของโรคอาจเกิดได้จากพันธุกรรมหรือสภาพแวดล้อม และยังสามารถเชื่อมโยงกับโรคทางพันธุกรรมอื่นๆได้ด้วย เช่น โรคออทิสติก โรคสมาธิสั้น เป็นต้น Dyslexia สามารถพบได้ในเด็กปกติ ที่มีสติปัญญาเหมือนกับเด็กทั่วๆไป แต่จะมีปัญหาตรงที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทักษะด้านอื่นๆ จึงไม่ได้หมายความว่าเด็กจะไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้เลย ดังนั้นหากได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้องและเหมาะสม ผู้ที่มีอาการอาจมีความสามารถและความฉลาดในด้านอื่นๆ ที่สามารถพัฒนาได้มากกว่าคนทั่วไป

 

 

การฝึกสมองสามารถช่วยปรับปรุงทักษะด้านการเรียนรู้ได้

ที่ศูนย์พัฒนาสมองและศักยภาพ Brain and Life Center มีโปรแกรมการฝึกสมองที่แตกต่างกันตามความต้องการของแต่ละคน โปรแกรมถูกพัฒนามาเพื่อช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองและการเชื่อมต่อกันของเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับทักษะการประมวลผลด้านภาษา ทำให้ผู้ที่มีภาวะ Dyslexia สามารถพัฒนาทักษะด้านการทำงาน, ความรวดเร็วในการประมวล, การบริหารจัดการ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเรียนรู้, การอ่าน, การเขียน, การเรียนรู้และความเข้าใจ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

shutterstock_145782917.jpg

BRAIN AND LIFE CENTER

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

✆    061-391-5559, 02-612-9121✉   info@brainandlifecenter.com

© 2018 | Brain and Life Center